KVKK Metni


KVKK Metni

KVKK Metni

İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun olarak anılacaktır) 10. maddesine göre; kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumluları veya yetkilendirdiği kişilerce, ilgili kişilerin (verisi işlenen gerçek kişiler) bilgilendirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda:
Özel Bizim Ev Bakım Merkezi – ÖZEL İNRA BAKIM MERKEZİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (şirket olarak anılacaktır), veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi (ad, soy ad, imza, TC kimlik numarası, adres, telefon numarası, başvuru sahibinin müşteri ile ilişkisi) işlemektedir.
Kişisel verileriniz, Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarınızı kullanmak için veri sorumlusu sıfatına sahip olan şirketimize başvuru yapabilmeniz amacıyla işlenmektedir.
Kişisel verileriniz gerekmesi halinde yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi ve faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’na aktarılabilmektedir.
Kişisel verileriniz basılı veya elektronik ortamda bulunan başvuru formlarımızı doldurmanız suretiyle işlenmektedir. Verilerinizi işlememizin hukuki sebebi Kanun’un 5. maddesinde sayılan “kanunlarda açıkça öngörülme ve hukuki yükümlülük”, yasal dayanağı ise Kanun ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’dir.
İlgili kişi olarak Kanunun 11 inci maddesinde sayılan haklarınız şunlardır:
Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla Fatih Mahallesi Sanayi Caddesi No:13 Gaziemir İZMİR analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
KVKK’ nın 13. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya kişisel verileri Koruma Kurulu’ nun belirlediği diğer yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz.
Taleplerinizi;
I-) bizimevbakımerkezi@gmail.com mail adresimizden
III-) Fatih Mahallesi Sanayi Caddesi No: 13 Gaziemir İZMİR adresine iadeli taahhütlü posta veya noter aracılığı ile yazılı olarak şirketimize iletebilirsiniz.
Bu çerçevede şirketimize KVKK’ nın 11. Maddesi kapsamında yazılı başvurunuzu açık, anlaşır bir şekilde, kimlik ve adres bilgilerini ekleyerek, ıslak imzalı olarak ya da elektronik başvurularınızı 5070 sayılı elektronik imza kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalayarak şirketimizin yukarıda gösterdiğimiz iletişim kanallarından tarafımıza iletebilirsiniz.
Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’ nın 13. Maddesinin 2. Fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlanacaktır. Yanıtlarımız KVKK’ nın 13. Maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

 

 

İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

 

 (6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE KİŞİSEL VERİ SAHİBİ TARAFINDAN VERİ SORUMLUSUNA YAPILACAK BAŞVURULARA İLİŞKİN)

 

GENEL AÇIKLAMALAR

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVK Kanunu’nun 11’inci maddesinde ilgili kişinin kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerini veri sorumlusu olan Şirketimize yapılacak başvuruların aşağıdaki yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun doldurulup imzası alındıktan sonra çıktısı alınarak;

Başvuru Sahibi’ nin şahsen başvurusu ile,

Noter vasıtasıyla,

Başvuru Sahibi’ nce güvenli elektronik imza, mobil imza veya kayıtlı elektronik posta adresi kullanılarak Şirket kayıtlı elektronik posta adresine veya  bizimevbakimerkezi@gmail.comadresine gönderilmek suretiyle,

Tarafınızca Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan e-posta ile bizimevbakimerkezi@gmail.com adresine gönderilmek suretiyle tarafımıza iletilebilecektir.

Talebinizin değerlendirilmesi kapsamında ek bilgiye ihtiyaç duyulması halinde sizinle iletişim kurabilecektir. Başvurunuz ücretsiz olarak sonuçlandırılacak olup, ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda ilgili mevzuat kapsamında belirlenen tutarlarda ücret talep edilebilecektir.

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

 

 
Başvuru Yöntemi

 
Başvurunun Yapılacağı Adres

 
Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi

Şahsen Başvuru
 

 

 

(Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini ibraz edici belge ile başvurması.)

Özel Bizim Ev Bakım Merkezi
Fatih Mahallesi Sanayi Caddesi No: 13 Gaziemir İZMİR

Zarfın üzerine ‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi’ yazılacaktır
Noter vasıtasıyla tebligat    Özel Bizim Ev Bakım Merkezi
Fatih Mahallesi Sanayi Caddesi No: 13 Gaziemir İZMİR

Tebligat zarfına ‘’ Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi’’ yazılacaktır.
Güvenli elektronik imza. Mobil imza ile imzalanarak veya Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla.    bizimevbakimerkezi@gmail.com    E-Postanın konu kısmına ‘’ Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi’’ yazılacaktır.
 

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

 

 

 

 

 

 

BAŞVURU SAHİBİ İLETİŞİM BİLGİLERİ:
 

Ad Soyad    
TC Kimlik Numarası    
Telefon Numarası    
E Posta (Bilgilendirmenin Daha Hızlı Yapılabilmesi için Önemlidir. )    
Adres    
 

LÜTFEN ŞİRKETİMİZ İLE OLAN İLİŞKİNİZİ BELİRTİNİZ.
(Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi)

 ☐ Hasta
☐ Hasta Yakını

 

 ☐ Çalışan
☐ Diğer: ………………………………………………………………………

Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz
Birim:…………………. ……………………………………………………………..……..……

Konu: ……………………………………..……………………………….……………………. …………………………………………………………………………………………………….

 

☐ Eski Çalışanım
Çalıştığım Yıllar : …………………………………………………………………………

☐ Diğer: ………………………………………………………………………… …………………………………………………..……………………..

☐ İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım Tarih : ………………………………………………… …………………………………………………………..
☐ Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz ………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………….……………………………………………………………….…

 

LÜTFEN KVK KANUNU KAPSAMINDAKİ TALEBİNİZİ DETAYLI OLARAK BELİRTİNİZ:
…………………..…………….………….…………………………………………..…………………………………….………………………………………………….……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………..…………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………..…………….………….…………………………………………..…………………………………….………………………………………………….……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………..…………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………..…………….………….…………………………………………..…………………………………….………………………………………………….……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………..…………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………

 

 

LÜTFEN BAŞVURUNUZA VERECEĞİMİZ YANITIN TARAFINIZA BİLDİRİLME YÖNTEMİNİ SEÇİNİZ:
Adresime gönderilmesini istiyorum.
E-posta adresime gönderilmesini istiyorum. (E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)
Elden teslim almak istiyorum. (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)
 

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel 4 verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

 

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)

 

Adı Soyadı              :

Başvuru Tarihi         :

İmza                         :